Yeni Ögrenci


İl, İlçe, Okul ve Sınıfınızı yazmaya başladığınızda, açılan listeden seçiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

DRK ÇOCUK YAYINLARI olarak, güvenliğiniz adına, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” hususundaki bilgi metnimizdir. 07.04.2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, hizmetlerimizden faydalanabilmek amacıyla, kişisel verilerini tarafımızla paylaşması halinde DRK ÇOCUK YAYINLARI sorumlusu kişisel bilgilerin kanunda açıkça belirtildiği şekilde, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, güncelleyebilecek, düzenleyebilecek, kanunun izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi , hukuki sebepleri; yasa ve diğer mevzuat çerçevesinde, hizmetlerimizi gerçekleştirebilmek ve sürdürebilmektir; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya basılı kağıt ortamında gerekli işlemler için tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat, resmi kurum ve kuruluşlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme, saklama yükümlülüklerine uymaktır.

Kişisel verileriniz, öğrenci ve öğretmen kayıt formu ile birlikte DRK ÇOCUK YAYINLARI veri tabanında muhafaza edilir. DRK ÇOCUK YAYINLARI, kişisel verilerinizi, hizmetleri ve faaliyet konusu gereğince, hizmetlerimizden yararlanmanız ile ilgili yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla yasal olarak gerekmesi üçüncü kişilerle, kurum ve kuruluşlarla paylaşır. Bu amaç dışında, kişisel verilerinizin paylaşılması veya benzeri şekilde, firmamıza veya üçüncü şahıslar yararına kazanç sağlamak amacıyla paylaşım yapılmaz. Ancak yazılı ( e-mail/sms/whatsapp/facebook/instagram/twitter/vb.) izin vermeniz halinde, ileride tarafımızca sunulacak kampanyalardan ve hizmetlerinden haberdar edilmeniz veya memnuniyet ya da şikayetlerinizi öğrenebilmek için, sizlere yazılı ( e-mail/sms/whatsapp/facebook/instagram/twitter/vb) yollarla mesaj iletilmek üzere mail adresiniz, telefon vb. DRK ÇOCUK YAYINLARI ya da tarafımızca yetkilendirilecek/anlaşılacak kişi veya kurumlarca kullanılabilecektir.

KVKK’nın “İstisnalar” Başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız;DRK ÇOCUK YAYINLARI’na başvurarak; kişisel verilerinizin

·          işlenip işlenmediğini öğrenme,

·          kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·          kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·          kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·          kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

·          Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·          kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere kanunda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

·          kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

·          kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz

Haklarınızı kullanmanız sırasında, taleplerinizin yerine getirilmesini temin için tarafımızca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklı tutulmaktadır.

ž Onay/Muvafakatname

DRK ÇOCUK YAYINLARI tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, mezkur kanunun düzenlemeleri ve uygulanması hakkında bilgilendirildim. Yazılı veya elektronik ortamlarda DRK ÇOCUK YAYINLARI ile paylaştığım kişisel verilerimin, DRK ÇOCUK YAYINLARI veri tabanına kaydedilmesini kabul ve beyan ediyorum. Kişisel verilerimin DRK ÇOCUK YAYINLARI tarafından, sunulan hizmetler , yeni ürünler, uygulamalar hakkında bilgilendirilmek amacıyla DRK ÇOCUK YAYINLARI tarafından tarafıma bilgi, belge ve mesaj gönderilmesine, posta, , e posta ve/veya SMS yoluyla ulaşılmasına izin veriyorum. Verilerin, DRK ÇOCUK YAYINLARI hizmet ve faaliyet konuları ile uyumlu olarak yurtiçi ve yurtdışında üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin veriyorum. İşbu muvafakatname uyarınca, kişisel verilerim; DRK ÇOCUK YAYINLARI tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kanunda açıklandığı çerçevede; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, aktarabilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir. Kişisel verilerimin belirtilen şekilde kullanılmasına onay ve izin veriyorum.

ž Yukarıda yazılı Onay/Muvafakatname metnini okudum, metni anladım ve kendi özgür irademle kabul, beyan ve taahhüt ediyorum.

ž (Zorunlu) DRK ÇOCUK YAYINLARI kişisel verilerimi elde etmesi ve işlemesi ile ilgili olarak Bilgilendirme Metni ile beni bilgilendirdiğini, okuyup anladığımı, haklarımı öğrendiğimi ve anladığımı, bilgilendirme yazısında yer alan şekilde DRK ÇOCUK YAYINLARI’nın kişisel verilerimi işlemesine, aktarmasına ve kullanmasına açıkça rıza gösterdiğimi ve izin verdiğimi beyan ve kabul ederim.

ž DRK ÇOCUK YAYINLARI Üyelik Sözleşmesini ve  Gizlilik ve Kişisel Verileri Koruma Politikasını  okudum, kabul ediyorum.


 
Geri